České sympozium

V. Sympozium DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

19. říjen 2021

 

13.15 – 13.20

Slavnostní zahájení

 

13.20 – 13.35

Strategie prevence a léčby dekubitů na národní úrovni jako reakce na výzvu EPUAP

Strnadová Alice1, Hofštetrová Knotková Michaela2, Müllerová Nina3, Pokorná Andrea4

1 Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Praha

2 Úsek regulace nelékařských povolání, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

3 Centrum řízení kvality, Fakultní nemocnice Plzeň

4 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

  

13.35 – 13.45

Portál Dekubity.eu – informace na jednom místě

Hofštetrová Knotková Michaela1, Müllerová Nina2, Pokorná Andrea3

1 Úsek regulace nelékařských povolání, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

2 Centrum řízení kvality, Fakultní nemocnice Plzeň

3 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

13.45 – 14:00

Sledování incidence a prevalence dekubitů na národní úrovni – SHNU a jeho rozvoj

Pokorná Andrea 1,2, Štrombachová Veronika1, Mužík Jan1,2, Kučerová Jana1, Búřilová Petra1,2, Pospíšil Michal1,2, Dolanová Dana1,2

1 Oddělení hodnocení kvality péče, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

  

14:00 – 14:15

Klinické doporučené postupy pro nehojící se rány – česká zkušenost

Stryja Jan1,2, Pokorná Andrea1,2

1Salvatella s.r.o., Třinec

2Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

 14.15 – 14.30

Diskuse

 

14.30 – 14.40

Přestávka

 

14.40 – 14.55

Znalosti sester ve vztahu k monitorování výskytu a prevalence tlakových lézí

Saibertová Simona1, Pokorná Andrea1

1 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

14.55 – 15.10

Problematika diferenciální diagnostiky tlakových lézí a inkontinenční dermatitidy v klinické praxi – dotazníkové šetření

Šimečková Veronika1, Saibertová Simona1, Pokorná Andrea1, Randová Kamila1, Švecová Tereza1, Garajová Marie1, Antalová Natália1

1 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

15.10 – 15.25

Kvalita života pacientů s nehojící se ránou

Krupová Lenka1,2 Andrea Pokorná3

1 Kožní oddělení, FN Ostrava

2 Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

3 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

15.25 – 15.50

Diskuse

 

15.50 – 16.05

Přestávka